چهارشنبه 02 مرداد 1398 ساعت 07:36
دکتر سید یعقوب ذوالفقاری
نام و نام خانوادگی : دکتر سید یعقوب ذوالفقاری
سمت : مدیر گروه مهندسی عمران،معماری وشهرسازی
سوابق تحصیلی : دکتری تخصصی مهندسی عمران
syzoalfeghary@gmail.com

دروس تدریسی:

مقطع دکترا:کارگاه روش تحقیق، مقاله و رساله نویسی پیشرفته، مکانیک خاک پیشرفته2، ژئوتکنیک زیست محیطی، بهسازی خاکها، ژئوتکنیک لرزه ای.

مقطع کارشناسی ارشد: مهندسی پی پیشرفته، دینامیک خاک، مکانیک خاک پیشرفته، زمین شناسی پیشرفته، زبان تخصصی ارشد، بهسازیخاک، مکانیک سنگ، تحقیقات محلی، برنامه ریزی و مدیریت پروژه، اجزاء محدود، سمینار و روش تحقیق، سدهای خاکی.

مقطع کارشناسی:مکانیک خاک، مهندسی پی، روسازی راه، پروژه راهسازی، مهندسی زلزله و باد، زمین شناسی مهندسی، اصول مهندسی سد، مقاومت مصالح، زبان تخصصی، استاتیک، ایستایی، آزمایشگاه مکانیک خاک، مصالح ساختمانی، آزمایشگاه ژئوتکنیک، آزمایشگاه راه.

علاقمندیهای تحقیقاتی، پژوهشی وکاری:
-مدلسازی و تحلیل مسائل مهندسی ژئوتکنیک با نرم افزار ABAQUS
-مسائل ژئوتکنیک زیست محیطی، بهسازی و تثبیت خاکه
-استفاده از تکنیکهای فتوگرامتری و GIS در مسایل مهندسی عمران
-مسائل مرتبط با اندرکنش خاک، سازه
-بررسی مسائل مربوط به پی های سطحی، شمعها، دیوارهای حایل و سپرها
-مسائل مرتبط بین مهندسی ژئوتکنیک، راه و شاهراهها
-بررسی رفتار مقاومتی، تغییر شکل و نفوذپذیریخاکهای مشکل ساز در کارهای عمرانی
-مسائل مرتبط با تونل و حفاری در خاکها ی مشکل ساز و سنگ
-بررسی مسائل مرتبط با سدهای خاکی و منابع قرضه
-روش عددی مدلسازی و اجرای راه شوسه تثبیت شدهبا افزودنیهای شیمیایی و مواد غیرقابل استفاده دورریختنی
-بررسی استفاده از مواد دور ریختنی پلاستیکی و تایرهای قراضه جهت بهسازی مواد روسازه راه و سازه های عمرانی
-ارزیابی استفاده از مواد افزودنی فعال فیزیکی – شیمیایی جهت بهبود خواص ژئوتکنیکی در کارهای عمرانی و راهسازی
-بررسی رفتار مقاومتی و تغییر شکل دائمی مواد بازیافتی و دور ریز در راهسازی

خلاصه تواناییهای حرفه ای خاص:
-توانایی کاردر پروژه های بین المللی مختلط و شرایط مختلف محیطی
-مهارتهای کافی سازماندهی و مدیریت
-مهارتهای خوب نوشتاری و ارتباطی بسیار قوی با سایر افراد گروه
-تجربیات در اندازه گیری حرفه ای کمیتها برای هدفهای تخمینی
-مهارتهای حرفه ای در تحلیل و حل مسائل
-توانایی برای بکارگیری تکنولوژی کامپیوترجهت تحلیل داده ها، گزارشهای پردازش و ثبت اطلاعات
نام ونام خانوادگی سید یعقوب ذوالفقاری
مدرک تحصیلی دکتری تخصصی
رشته تحصیلی مهندسی عمران
روزهای حضور دو شنبه تا چهارشنبه 8 تا 14
ایمیل: syzoalfeghary@gmail.com         رزومهCV
 

لیست اساتید گروه عمران

آرایش ترمی

                    کارشناسی

                     دکتری

کارشناسی پیوسته مهندسی معماری        دکتری  برنامه ریزی شهری
کارشناسی پیوسته مهندسی عمران( 90به بعد)         دکتری  مهندسی عمران
کارشناسی پیوسته مهندسی عمران         دکتری مهندسی معماری
کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی معماری  
کارشناسی مهندسی اجرائی عمران  
 

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری(غیرمتجانس) کارشناسی ارشد مهندسی آب و هیدرولیک
کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری(متجانس) کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت ساخت
کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری(93به بعد) کارشناسی ارشد مدیریت منابع آب
کارشناسی ارشد مهندسی زلزله کارشناسی ارشد مهندسی معماری
کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک کارشناسی ارشد مهندسی سازه
 

 سرفصل دروس

دکتری  برنامه ریزی شهری کارشناسی ناپیوسته شهرسازی
دکتری  مهندسی عمران کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی معماری
دکتری مهندسی معماری کارشناسی پیوسته مهندسی معماری
دکتری مهندسی شهرسازی کارشناسی پیوسته مهندسی عمران
کارشناسی ارشد مهندسی معماری کارشناسی ناپیوسته مهندسی عمران
کارشناسی ارشد مهندسی عمران کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرائی عمران
کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری  
 
                                     نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :