جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 08:35
دکتر مهرداد خلقی فرد
نام و نام خانوادگی : دکتر مهرداد خلقی فرد
سمت : مدیر مرکز رشد و فناوری
سوابق تحصیلی : استادیار گروه مهندسی عمران (ژئوتکنیک)
ایمیل:
kholghifard.m@iauyasooj.ac.ir
kholghifard.m@gmail.com


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :