دوشنبه 22 مهر 1398 ساعت 10:06
زیور فرهادی
نام و نام خانوادگی : زیور فرهادی
سمت : رئیس اداره کارگزینی و رفاه کارکنان
سوابق تحصیلی : کارشناسی ارشد تاریخ
داخلی:181


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :