پنجشنبه 07 مرداد 1400 ساعت 22:02
سید احسان امیرحسینی
نام و نام خانوادگی : سید احسان امیرحسینی
سمت : مدیرگروه تربیت بدنی،علوم ورزشی، مدیریت ورزش
سوابق تحصیلی : دکتری مدیریت ورزشی
سوابق شغلی : رئیس دبیرخانه هیات امناء استان

آرایش ترمی دکتری مدیریت ورزشی

آرایش ترمی تربیت بدنی کارشناسی پیوسته مخصوص ورودی های قبل از 97

آرایش ترمی کارشناسی ارشد مدیریت ورزش 95

آرایش ترمی کارشناسی ناپیوسته تربیت بدنی


رزومهCVنام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :