دوشنبه 04 شهریور 1398 ساعت 05:31
سید احسان امیرحسینی
نام و نام خانوادگی : سید احسان امیرحسینی
سمت : مدیرگروه دکتری مدیریت ورزش
سوابق تحصیلی : دکتری مدیریت ورزشی
سوابق شغلی : رئیس دبیرخانه هیات امناء استان

آرایش ترمی دکتری مدیریت ورزشینام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :