پنجشنبه 06 آبان 1400 ساعت 23:14
علی مهبودی
نام و نام خانوادگی : علی مهبودی
سمت : مدیر گروه مهندسی عمران- معماری و برنامه ریزی شهری
 
نام و نام خانوادگی علی مهبودی
مدرک تحصیلی دکتری تخصصی
رشته تحصیلی مهندسی عمران
روزهای حضور دوشنبه تا چهارشنبه 8 تا 14
ali.mehboudi@iauyasooj.ac.ir
موبایل: 09128248843
 

لیست اساتید گروه عمران

آرایش ترمی

                    کارشناسی

                     دکتری

کارشناسی پیوسته مهندسی معماری  
کارشناسی پیوسته مهندسی عمران( 90به بعد)  
کارشناسی پیوسته مهندسی عمران
کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی معماری  
کارشناسی مهندسی اجرائی عمران  
 

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری(غیرمتجانس) کارشناسی ارشد مهندسی آب و هیدرولیک
کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری(متجانس) کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت ساخت
کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری(93به بعد) کارشناسی ارشد مدیریت منابع آب
کارشناسی ارشد مهندسی زلزله کارشناسی ارشد مهندسی معماری
کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک کارشناسی ارشد مهندسی سازه

 سرفصل دروس

دکتری  برنامه ریزی شهری کارشناسی ناپیوسته شهرسازی
دکتری  مهندسی عمران کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی معماری
دکتری مهندسی معماری کارشناسی پیوسته مهندسی معماری
دکتری مهندسی شهرسازی کارشناسی پیوسته مهندسی عمران
کارشناسی ارشد مهندسی معماری کارشناسی ناپیوسته مهندسی عمران
کارشناسی ارشد مهندسی عمران کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرائی عمران
کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری  
 

                                     رزومهCV
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :